Beslut i korthet, kommunstyrelsen 2 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 2 mars. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegel

Kommunalpolitiskt handlingsprogram vidare till kommunfullmäktige

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 skickas vidare till kommunfullmäktige med förslaget att det ska antas. Det är det nya politiska styret med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna som har lämnat in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för de kommande fyra åren. I det pekar de ut riktningen för de förändringar de vill göra inom olika områden. Bland annat lärande, välfärd, föreningsliv och infrastruktur.

Underlag för handlingar (pdf)

Nära 600 000 kronor till fritidsföreningar för kostnadskrävande projekt

Sju fritidsföreningar får dela på sammanlagt 598 600 kronor som ska användas till kostnadskrävande projekt under 2023.  Bidragen kan sökas för att ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll. De delas under 2023 ut till följande föreningar och ändamål:

 • Gällstads Fotbollsklubb 105 538 kr – inköp av robotgräsklippare
 • Gällstads Fotbollsklubb 18 788 kr – inköp av hjärtstartare
 • Ulricehamns Dansförening 140 690 kr – inköp av mikrofoner
 • Timmele GoIF 50 000 kr – inköp av rotorklippare
 • Equmenia Timmele 33 400 kr – ljuddämpande åtgärd
 • Grönahögs Idrottsklubb 137 184 kr – discgolfbana i Grönahög
 • Ulricehamns Kanotsällskap 25 500 kr – inköp och installation av en trappa
 • Ulricehamns Fritidsfiskare 87 500 kr – renovering ”Fiskestugan” (år 1 av 2)

Underlag för handlingar (pdf)

2,4 miljoner kronor till offentlig konst

Kommunstyrelsen beviljar 2,4 miljoner kronor till offentlig konst under 2023. Investeringen möjliggör att konst gestaltas på fyra olika ställen i kommunen;

 •  Ryttershov 1 000 000 kr
 • Skolan i skogen, F-6 skola 825 000 kr
 • Lassalyckan konstprojekt i samarbete med TG Wärenstams stiftelse 500 000 kr
 • Gruppboende Karlslätt 75 000 kr.

De avsatta pengarna följer den riktlinje som finns för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Underlag för handlingar (pdf)

Pengar till tillfälliga bryggor i småbåtshamnen

Kommunstyrelsen beviljar 900 000 kronor till tillfälliga bryggor vid småbåtshamnen. Detta för att kunna erbjuda alla nuvarande båtplatsinnehavare en plats under 2023 om upphandling för året-runt-bryggor inte hinner bli klar och godkänd. När året-runt-bryggorna är på plats kan de tillfälliga bryggorna användas för en tänkbar expandering av småbåtshamnen samt förbättring vid åmynningen.

Underlag för handlingar (pdf)

Medborgarförslag leder till sjönära MC-parkeringar

Tack vare ett medborgarförslag ska det nu bli MC-parkeringar vid Åsunden. I ett medborgarförslag föreslås att motorcyklar ska få att parkera på de sjönära parkeringarna i Ulricehamn och inte hänvisas till parkeringar mer centralt eller till ”trottarkantsparkering”.

Medborgarförslaget antas och förvaltningens plan är att skapa ett antal parkeringsplatser för MC vid Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar igen.

Underlag för handlingar (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsen föreslår att Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 antas
 • Kommunstyrelsen föreslår att bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas
 • Kommunstyrelsen föreslår att rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, SoL och LSS lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna
 • Kommunstyrelsen föreslår att utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Mogdens fritidshusområde utökas i enlighet med bifogad karta och fastighetsförteckning
 • Kommunstyrelsen föreslår att ansökan om investeringsmedel för inventarier år 2023 beviljas
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion om kontinuitet inom äldreomsorgen avslås
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens antas
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt namn och varför antas
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared antas
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor avslås

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden
 • Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna
 • Förslaget om att kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för allmänheten från kl. 15.00 antas
 • Ansökan om omställningsstöd och pension för förtroendevald avslås med hänvisning till att den sökande har en anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.
 • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs till handlingarna
 • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs till handlingarna.
 • Studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun beviljas bidrag om totalt 500 650 kronor för 2023
 • Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 2023 beviljas
 • Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler år 2023 beviljas
 • Ombudgetering av investeringsanslag 2022 till 2023 fastställs
 • Ansökan om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared beviljas
 • Budgetuppdrag invasiva växter 2022 anses återrapporterat och godkänt
 • Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya biblioteket i mindre format avslås
 • Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer avslås
 • Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats avslås
 • Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark anses tillgodosett, punkten om ny parkering i anslutning till Pinebo avslås
 • Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen avslås
 • Medborgarförslag om blomlådor/farthinder småvägarna i byarna anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar
 • Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter avslås
 • Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 och 1:50 anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50
 • Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet avslås med hänvisning om att det handlar om en statlig väg
 • Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan och Parkgatan avslås
 • Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan anses redan vara under utredning i samband med tidigare inkommen motion
 • Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn anses vara under genomförande
 • Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset Sanatorievägen/Tre rosors väg avslås
 • Medborgarförslag om inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i årskurs 9 avslås
 • Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola avslås
 • Informationsärenden till kommunstyrelsen läggs till handlingarna

Publicerat av Rebecca Berndes den 2 mars 2023, senast ändrad den 2 mars 2023 av Eva Wallin