Beslut i korthet, kommunstyrelsen 4 maj

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 4 maj.

Här är ett urval av de beslut som fattades av kommunstyrelsens möte 4 maj. För alla ärenden och fullständig information, se ärendelista och handlingar.

Ulricehamns kommun stärker samarbetet med Ulricehamns motormuseum

För att utveckla kulturarvsarbetet i Ulricehamns kommun och för att stärka samarbetet mellan Ulricehamns motormuseum och kommunen har de tillsammans skrivit fram förslaget ”Ett levande och aktivt kulturarvsarbete- en överenskommelse om IOP”. IOP står för idéburet offentligt partnerskap.

Ett av målen i överenskommelsen är att barn och unga ska få ta del av kulturarv och museipedagogik. Ulricehamns motormuseum kommer att vara en del av kommunens skolkulturprogram. Flera föremål från kommunens museisamling finns på motormuseet som därigenom hjälper till med att tillgängliggöra delar av samlingen gentemot allmänheten.

Kommunstyrelsen beslutar att Ulricehamns kommun ska medverka i överenskommelsen mellan 2023-05-02–2026-05-01. Verksamhetschefen för kultur och fritid får nu i uppdrag att underteckna avtalet.

Avtalet innebär att kommunen under tre år kommer att avsätta totalt 210 000 kronor till Ulricehamns motormuseum. Organisatoriskt finns en styrgrupp med representanter från både kommunen och Ulricehamns motormuseum som tillsammans ansvarar för att IOP:n efterlevs.

Underlag och handlingar för ärendet

Kommunen stärker samarbetet med Folkets hus för en levande barn- och ungdomskultur

För att lyfta barn och ungdomskulturen i Ulricehamns kommun och för att stärka samarbetet mellan Folkets Hus och kommunen har parterna tillsammans skrivit fram ett förslag till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Avtalet innebär att kommunen under tre års tid kommer att avsätta 150 000 kronor per år till Folkets hus. Organisatoriskt finns en styrgrupp med representanter från både kommunen och Folkets hus som tillsammans ansvarar för att IOP:n efterlevs.

Målet är bland annat att:

  • skapa en mötesplats med ett varierat kulturutbud för och med barn och unga.
  • skapa en aktiv och levande barn- och ungdomskulturscen där barn och unga är delaktiga och har inflytande.
  • Filmer av och med barn- och unga kan visas i samband med kulturarrangemang.
  • Folkets Hus i samarbete med Ulricehamns kommun samarrangerar tillsammans med Göteborgs filmfestivals invigningsfilm och deras barn och ungas filmfestival PRISMA.

Kommunstyrelsen beslutar att Ulricehamns kommun ska delta som en part i ”i överenskommelsen mellan 2023-05-02–2026-05-01. Verksamhetschefen för kultur och fritid får nu i uppdrag att underteckna avtalet.

Underlag och handlingar för ärendet

Vill förlänga avtalet för intraprenaden Emilia centrum

Emilia centrum har under snart tolv år bedrivit förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor i form av intraprenad.

I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Men det finns en möjlighet att begära en ny avtalsperiod och denna begäran ska i så fall lämnas in senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut.

En begäran om förlängning har nu lämnats in. Detta för att förskolorna ska kunna fortsätta verka i ett sammanhållet område och vara en garant för områdets pedagogiska inriktning och ge goda förutsättningar till ett fortsatt Reggio Emilia inspirerat arbete i praktiken.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny avtalsperiod  och ger i uppdrag åt förvaltningen att ta fram ett förslag på ett nytt avtal för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Underlag och handlingar för ärendet

2 miljoner till Ulricehamns IF för förlängning av multibana

Kommunstyrelsen beviljar 2 miljoner kronor i utökat bidrag till Ulricehamns IF för den asfalterade multibana som just nu byggs på Lassalyckan. Anledningen till det utökade bidraget är att Svenska Skidförbundet från och med nästa period ställer nya krav på de skolor som har riksintag. Ett av kraven är en multibana som är minst 3,3 kilometer lång.

Multibanans sträckning var från börjad planerad till 2,8 kilometer men för att inte äventyra riksintaget för Tingsholmsgymnasiets idrottsgymnasium, utökas nu det redan beviljade bidraget till Ulricehamns IF, så de kan bygga en bana som klarar de nya kraven.

Underlag och handlingar för ärendet

1,3 miljoner kronor för att rusta upp skateparken

För att kunna rusta upp och renovera skateparken vid Tingsholmsgymnasiet beviljar kommunstyrelsen 1,3 miljoner till ändamålet.

Skateparken är byggd 2014 och har genom åren vittrat i ytan, detta har gjort att ytan är grov och sträv vilket ökar skaderisken för åkarna. Även asfaltsytan behöver läggas om och de hinder som finns behöver renoveras eller bytas ut.

Investeringen gör att parken kan användas på ett säkert sätt flera år till.

Underlag och handlingar för ärendet

Svar på medborgarförslag om att bygga om utegymmet på Lassalyckan

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Martin Hokka att bygga om det befintliga utegymmet på Lassalyckan samt utöka ytan till minst det dubbla.

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla Lassalyckan och förslaget om att bygga om utegymmet ser förvaltningen positivt på. Detta förslag kommer att tas med i det kommande utvecklingsarbetet och behandlas tillsammans med andra åtgärder och förslag i budgetarbetet.

Medborgarförslaget anses därmed vara under utredning med hänvisning till det ständiga pågående utvecklingsarbetet vid Lassalyckan.

Underlag och handlingar för ärendet

Svar på medborgarförslag om mindre discgolfbana i Hökerum

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Robin Schelin att bygga en 9-håls discgolfbana i Hökerum. Förvaltningen avser att utreda frågan så en framtida utveckling av discgolf överensstämmer med detaljplan. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, att det i framtiden byggs en discgolfbana i Hökerum på kommunal mark, där drift sköts av idrottsföreningen på orten.

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till de åtgärder som kommer att genomföras för att i framtiden kunna anlägga en discgolfbana i Hökerum.

Underlag och handlingar för ärendet

Publicerat av Rebecca Berndes den 4 maj 2023, senast ändrad den 4 maj 2023 av Eva Wallin