Beslut i korthet, kommunstyrelsen 5 oktober

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 5 oktober.

Namnskyltar som står på rad.

Här är ett urval av de beslut som fattades av kommunstyrelsens möte 5 oktober. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

Ulricehamnsförslag: sommarbusskort till ungdomar i både högstadiet och gymnasiet

I ett Ulricehamnsförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att ungdomar i högstadiet och gymnasiet ska erbjudas gratis busskort under sommarlovet.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att det inte finns pengar avsatta i budgeten för att köpa in sommarlovskort.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Ulricehamnsförslag: Sommarbusskort till gymnasieungdomar

I ett Ulricehamnsförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att Ulricehamns kommun kan utvecklas genom att dela ut sommarbusskort till gymnasieungdomar i kommunen.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att det inte finns pengar avsatta i budgeten för att köpa in sommarlovskort.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Medborgarförslag: En större samlingspunkt, ett hus, som främjar miljötänk och sociala nätverk

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att kommunen ska erbjuda en lokal med tvättstuga, hemkunskapskök och syateljé. Lokalen ska fungera som en samlingspunkt för att motverka ensamhet och uppmuntra till ny bekantskap.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att det inte är kommunens uppdrag att finansiera ett hus med tvättstuga, hemkunskapskök och syateljé till kommunens invånare.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Delegationsbeslut till kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna.
 • Förvaltningen redovisade en samlad budget- och verksamhetsuppföljning för augusti 2023. Rapporten med bilagor godkänns.
 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2024 fastställs.
 • Redovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 • Redovisningen av motioner, medborgarförslag och Ulricehamnsförslag för hösten 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 • Riktlinjer för säkerhetsskydd antas.
 • Planeringsstrategin för mandatperioden för 2023–2026 antas.
 • Ansökan om investeringsmedel för ombyggnation av Karlslätts gruppbostad beviljas och ramen för investeringsbudgeten utökas.
 • Motionen om att ge en bra återbäring till Ulricehamns Energis elkunder avslås. Utifrån kommande investeringsbehov finns det inte utrymme för att ge elnätskunderna återbäring.
 • Motionen om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam avslås. Tekniken som skapar ett luktfritt slam är under testning. Ulricehamns Energi anser att det nya reningsverket ska använda en etablerad och pålitlig teknik. En yta kommer sparas vid det nya reningsverket för att möjliggöra eventuell etablering av ny teknik i framtiden.
 • Motionen om att kommunen ska ge bidrag till aktivitetssamordnare och gemensamhetslokal avslås med hänvisning till att det i dagsläget saknas pengar för det. Motionen innehöll också förslag om framtagning av regler och tillämpningsföreskrifter för trygghetsbostäder. Förslaget anses vara under utredning med hänvisning till att förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda plats på trygghetsboende genom biståndsbedömning.
 • Motionen om att tillgodose barns rätt till utökad vistelsetid i förskolan avslås med hänvisning till att det inte finns något hinder för rektorer att besluta om utökad vistelsetid.
 • Motionen om att upprätta en solbruksplan i kommunen anses vara under utredning. I den kommande planeringsstrategin för översiktsplanen finns ett uppdrag om att utreda lämpliga platser för solenergi.
 • Motionen om en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamns kommun avslås med hänvisning till att det inte finns utrymme i kultur och fritids budget.
 • Kommunstyrelsens sammanträdestider för 2024 fastställs.
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Särf, har skickat en remiss angående handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Ulricehamns kommun är positiva till handlingsprogrammet och yttrandet skickas till Särf.
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för hösten 2023 antas.
 • Revidering av ny policy för pension antas.
 • Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Karthemmet 1:4 m.fl.
 • Ansökan om investeringsmedel för ny gruppbostad på Bergsäter beviljas. Investeringsmedel kan finansieras med hjälp av avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.
 • Medborgarförslaget om att iordningställa gamla lekplatsen vid Karlslätt anses vara tillgodosett med hänvisning till ombyggnationen av utemiljön på samma plats.
 • Medborgarförslaget om hampaodling avslås med hänvisning till att hampaodling inte är en uppgift för varken kommunen eller Ulricehamns Energi. Medborgarförslaget innehöll också förslag om anläggning av en solpark där privatpersoner ska kunna investera i solceller. Förslaget anses vara tillgodosett genom förvaltningens rapport ”Genomförandeplan för upprättande av en solcellspark” från 2021.
 • Medborgarförslaget om ett slamfritt reningsverk avslås med hänvisning till att Ulricehamns Energi anser att det nya reningsverket ska använda en etablerad och pålitlig teknik.
 • Informationsärenden till kommunstyrelsen läggs till handlingarna.

Underlag och handlingar (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 5 oktober 2023, senast ändrad den 5 oktober 2023

Kontakt