Beslut i korthet – kommunfullmäktige 23 november

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 23 november. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Politiska handlingar och ordförandeklubba.

Ulricehamnsalliansens budget för 2024 antogs

Kommunstyrelsen beslutade att anta styrande Ulricehamnsalliansens förslag till budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025 och 2026.

Ulricehamnsalliansen består av partierna Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Budgetförslaget innebar ett budgeterat ekonomiskt resultat 2024 på 20 miljoner kronor. Enligt budgeten ska cirka 549 miljoner kronor läggas på investeringar 2024. Förslaget bygger på en rad bedömningar, som skatteunderlag, befolkningsutveckling och behovet i kommunens verksamhet.

I budgeten ingår bland annat ett antal uppdrag till förvaltningen från politikerna. Ett av dessa är att simhallens status ska utredas. Utredningen ska visa hur länge simhallen håller, vad det skulle kosta att renovera den och vad det skulle kosta att bygga en ny simhall. Ett annat uppdrag är att förvaltningen ska utreda konsekvenserna av att skapa en F-9 skola i Timmele. Förvaltningen ska också utreda en eventuell sammanslagning av de två förskolorna i Timmele.

Under mötet lade flera andra partier fram andra förslag till budget. Men det blev Ulricehamnsalliansens förslag som antogs, dock med ett tillägg om att använda ett statsbidrag för driftsbudgeten 2024.

Handlingar och underlag i ärendet (pdf)

Frågor under allmänhetens frågestund

Fullmäktigemötet inleddes med allmänhetens frågestund. En fråga hade kommit in.

Frågeställaren tog upp vad som skrivs i det kommunpolitiska handlingsprogrammet. Där står att ”äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorgen. Målet gäller tillsvidareanställd personal.”

Frågeställaren ville veta hur det gått med målet.

Svarade gjorde Mikal Dahl (C). Han sa bland annat:

– När det gäller tillsvidareanställningar kräver vi erfarenhet av vårdarbete samt goda referens. I dagsläget har vi strax över 70 procent utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Under de senaste åren har vi haft en större satsning där vi utbildar tillsvidareanställd personal via äldreomsorgslyftet.

Handlingar och underlag i ärendet (pdf)

Flera styrdokument har setts över

Politikerna har beslutat att ändra flera av de dokument som styr kommunens verksamhet. Ändringarna görs som ett led i den årliga översynen av styrdokument.

Totalt finns det 166 styrdokument. De antas av politikerna i kommunstyrelsen eller i en nämnd och ingår i det som kallas författningshandboken. Ett dokument ska gälla i högst fyra år innan det ska sluta gälla, ändras eller förnyas.

I årets översyn har tiden gått ut för 32 dokument. Några av dessa tas nu bort eftersom kommunen ändrat sitt sätt att arbeta och de inte behövs längre. Till exempel utgår kulturstrategin eftersom kommunen håller på att ta fram en kulturplan som kommer ersätta den.

Några av dokumenten får vara oförändrade. Programmet för uppföljning av privata utförare förlängs till exempel till 2024.

I ytterligare några dokument görs vissa förändringar. I riktlinjerna för styr- och ledningssystem ändras ansvaret för dokumentet från kommunchef till utvecklingschef.

Handlingar och underlag i ärendet (pdf)

Övriga beslut under mötet

  • Kvartalsrapporten för kvartal två över ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.
  • En motion har kommit in. Vänsterpartisten Matthias Nordgren föreslår att kommunen i sin nästa löneöversyn prioriterar yrkesgrupper vars lönenivå till övervägande del understiger 27 360 kronor. Som bakgrund anges det höjda försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige och som är på samma nivå. Motionen remitterades till kommunstyrelsens beredning.
  • En fråga kom in till mötet. Nya Ulricehamn frågade hur mycket Ulricehamns kommun har begärt ut av det riktade statsbidraget för tryckta läromedel. Kommunstyrelsens ordförande svarade att kommunen inte begärt ut något eftersom kommunen enligt reglerna inte kunde söka.

Handlingar och underlag i ärendet (pdf)

 

 

 

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 24 november 2023, senast ändrad den 24 november 2023