Beslut i korthet, kommunfullmäktige 21 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 21 mars. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Nej att bygga en lång bänk längs Åsunden

I ett Ulricehamnsförslag till kommunfullmäktige föreslås att en lång bänk mellan sjön och gångvägen, från stationen till sjöparken utmed Åsunden, ska byggas. Ulricehamnsförslaget var publicerat under 90 dagar på kommunens hemsida och fick totalt 58 röster. Ulricehamnsförslaget avslås med hänvisning till kostnaden för uppförande och underhåll av en lång bänk, samt att berört område planeras att grävas upp då ledningarna till det nya reningsverket kommer att dras.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

 

Riktlinje för innehållet i Ulricehamns kulturhus antas

Kommunfullmäktige antar riktlinjen för innehållet i Ulricehamns kulturhus. Bibliotek, blackbox, utställningslokal, café, mötesrum, kulturskola, ytor för att skildra lokalhistorian, arbetsplatser och mötesplats för öppen ungdomsverksamhet, det är de funktioner som anges i riktlinjen för Ulricehamns kulturhus.

I arbetet med riktlinjen har invånarna i Ulricehamn kunnat tycka till om innehåll i det nya kulturhuset. Det skedde bland annat via en webbenkät, tillfälle att tycka till under julmarknaden och workshops i olika forum.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

 

Kulturplan för Ulricehamns kommun 2024 – 2027 antas

Kommunfullmäktige antar kulturplanen för Ulricehamns kommun 2024-2027. Kulturplanen är ett viktigt verktyg för att bevara, främja och utveckla kommunens kulturella kapital.

Enligt kulturplanen ska Ulricehamns kommun arbeta med insatser utifrån sex prioriterade områden. De prioriterade områdena är:

* Barn och ungas rätt till kultur
* Ett utvidgat, likvärdigt konst- och kulturliv med väsentlig delaktighet
* Samverkan mellan kommunens kulturverksamhet, föreningsliv, studieförbund och andra kulturaktörer
* Gestaltad livsmiljö och kulturella platser
* Kulturarv, kulturmiljö och kreativa branscher
* Biblioteket och demokrati.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

 

Motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam avslås

I en motion till kommunfullmäktige föreslår flera representanter för Miljöpartiet att kommunen undersöker om ny teknik som skapar luktfritt slam kan användas vid bygge av ett nytt reningsverk.

Motionen avslås med hänvisning till att Ulricehamns Energi AB anser att det nya reningsverket ska innehålla en konventionell beprövad processlösning och avvaktar med införande av ny teknik tills den varit implementerad i fullskala en längre tid och då hunnit utvärderas av andra reningsverk.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden

  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om situationen inom skolan i Ulricehamns kommun besvarades
  • Gemensamt ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB och Ulricehamns Energi Elnät AB antas
  • Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2023, SoL och LSS läggs till handlingarna
  • Valärende: Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Staffan Engblom (KD)
  • Valärende: Val av representant till Kulturpolitiskt nätverk Sjuhärad
  • Valärende: Val av ersättare till styrelsen Sjuhärads samordningsförbund
  • Valärende: Val av ägarrepresentant till Sjuhärads samordningsförbund

Publicerat av Rebecca Berndes den 21 mars 2024, senast ändrad den 21 mars 2024 av Eva Wallin