Beslut i korthet, kommunstyrelsen 7 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av några av de beslut som togs under mötet den 7 mars. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Flaggor utanför stadshuset i Ulricehamn

Riktlinje för kulturhuset vidare till kommunfullmäktige

Under sen höst 2023 och januari 2024 har en medborgadialog genomförts där intresserade har kunnat tycka till om innehåll i det nya kulturhuset. Det har nu resulterat i en riktlinje för kulturhusets innehåll. Bibliotek, blackbox, utställningslokal, café, mötesrum, kulturskola, ytor för att skildra lokalhistorian, arbetsplatser och mötesplats för öppen ungdomsverksamhet, det är de funktioner som anges i riktlinjen för Ulricehamns kulturhus.

Kommunstyrelsen skickar vidare riktlinjen till kommunfullmäktige för beslut, med förslaget att den ska antas.

Underlag och handlingar för ärendet

Drygt 600 000 kronor till fritidsföreningar för kostnadskrävande projekt

Kommunstyrelsen beviljar tio fritidsföreningar sammanlagt 639 569 kronor till kostnadskrävande projekt under 2024. År 2024 ges bidrag till följande föreningar och ändamål:

Ulricehamns IF 40 000 kr – utbyte värmepumpar
Trädets IF 41 218 kr -Byte vattenfilter
Timmele GoIF 75 000 kr -inköp av rotorklippare
Gällstads IF 57 000 kr -inköp åkgräsklippare
Vegby SK 65 625 kr -byte av utomhusbelysning
Tvärred/Vegby FC 75 000 kr -inköp av mål och avbytarbås
Gällstadsbygdens Skid & OK 59 426 kr Upprustning klubbstuga, el och kök
Tvärreds Equmenia 38 800 kr – inköp av tält till scoutverksamhet
Ulricehamns OK 100 000 kr – projekt orienteringskarta
Ulricehamns Fritidsfiskare 87 500 kr (år 2 av 2) – renovering Fiskestugan

Underlag och handlingar för ärendet

Nära 360 000 kronor till allmänna samlingslokaler för kostnadskrävande projekt

Kommunstyrelsen beviljar 359 240 kronor till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler under 2024. Totalt är det sju föreningar som får dela på pengarna. År 2024 ges bidrag till följande föreningar:

Norra Ås kultur & intresseförening 28 628 kr
Boarp-Närarps bygdegårdsförening 22 400 kr
Blidsbergs bygdegårdsförening 37 575 kr
Knätte byggnadsförening 65 492 kr
Strängsereds bygdegårdsförening 27 620 kr
Grovare-Fänneslunda hembygdsförening 58 150 kr
Folkets Hus 119 375 kr (år 1 av 2)

Underlag och handlingar för ärendet

Drygt 150 000 kronor till kulturföreningar för kostnadskrävande projekt

Kommunstyrelsen beviljar 155 459 kronor till fem kulturföreningar under 2024. Bidrag ges till följande föreningar:

Gällstads hembygdsförening 33 375 kr
Hössna hembygdsförening 52 472 kr
Liareds hembygdsförening 11 880 kr
Varnums hembygdsförening 40 000 kr
Vegbyortens hembygdsförening 17 732 kr

Underlag och handlingar för ärendet

600 000 kronor till utrustning för digitala nationella prov

Kommunstyrelsen beviljar 600 000 kronor till investeringar som skapar tekniska förutsättningar för att digitala nationella prov ska kunna genomföras i skolan.

Underlag och handlingar för ärendet

2,4 miljoner kronor till välfärdsteknik under 2024

Kommunstyrelsen beviljar 2,4 miljoner kronor till välfärdsteknik. Det handlar bland annat om olika slags trygghetslarm, nyckelfria lås, digitala läkemedelsskåp och läkemedelsautomater.

Underlag och handlingar för ärendet

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Detaljplan för Tvingen 14-15 m.fl Storgatan 47, Ulricehamn
 • Upphävande för del av detaljplan för Å 1:53, Å 1:7 Tvärred
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsen föreslår att Ulricehamnsförslag om att bygga en lång bänk längs Åsunden avslås.
 • Kommunstyrelsen föreslår att Riktlinje för innehåll Ulricehamns kulturhus antas med ett ändringsförslag att ordet café ska bytas ut mot bistro.
 • Kommunstyrelsen föreslår att Kulturplan 2024-2027 antas.
 • Kommunstyrelsen föreslår att revideringar i gemensamt ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB och Ulricehamns Energi Elnät AB antas.
 • Kommunstyrelsen föreslår att kvartalsrapporten över av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2023 läggs till handlingarna.
 • Kommunstyrelsen föreslår att motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam (MP) avslås.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas och ersätter tidigare regler.
 • Riktlinjer för stöldbegärliga inventarier antas
 • Revidering av riktlinjer för handläggning av motioner, Ulricehamnsförslag och övriga politiska beslutsärenden antas och ersätter tidigare riktlinje.
 • Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun upphävs.
 • Ombudgetering av investeringsanslag 2023 till 2024 fastställs.
  Reviderat samverkansavtal BRvux godkänns.
 • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2023 elevhälsan läggs till handlingarna.

Publicerat av Rebecca Berndes den 7 mars 2024, senast ändrad den 9 april 2024 av Elin Ohlsson