Beslut i korthet, kommunstyrelsen 11 april

Här får du en kortfattad beskrivning av några av de beslut som togs under mötet den 11 april. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Arkitekttävling för vårt kulturhus ska attrahera tävlingsförslag av hög kvalitet

I slutet av mars beslutade kommunfullmäktige om en riktlinje för vad Ulricehamns nya kulturhus ska innehålla. Bibliotek, blackbox och ytor för att skildra lokalhistorien är några delar som kommer att ta plats i vårt framtida kulturhus.

Nu är det dags att arrangera en arkitekttävling i två steg, för att utformningen av Marknadsplatsen som en förlängning av gågatan ska gestaltas så bra som möjligt. Det tog kommunstyrelsen beslut om under torsdagens möte. Kommunstyrelsen klubbade även igenom en tävlingsjury. Juryn ska bestå av fyra politiska representanter – Wiktor Öberg (M), Ruza Källström (S), Bobo Holmgren (SD) och Bella Cotter (NU) – samhällsbyggnadschef, verksamhetschef för kultur och fritid, stadsarkitekt, projektledare för fastighet, representant för utsedd entreprenör och tre externa arkitekter.

Tävlingen ska utgå från kulturhusets innehåll och budget, som kommunstyrelsen ska besluta om innan tävlingsstart.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Aktivitetsskåp ska främja nyfikenhet och spontanitet

Snart kan du låna material till lek, spel och idrott i något av våra aktivitetsskåp – med hjälp av en app i din mobiltelefon. Det efter att kommunstyrelsen under torsdagens möte beslutade om en investering för tre aktivitetsskåp som ska placeras ut i Stadsparken, Ulrikaparken och på Lassalyckan. Kubb, boccia och bollar är några exempel på vad du kan hitta i aktivitetsskåpen framöver.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Rönnåsens andra etapp vidare till kommunfullmäktige

Snart är det dags att ta beslut om detaljplanen för Rönnåsens andra etapp – ett drygt 40 000 kvadratmeter stort område med fem olika kvarter som öppnar upp för industri, lager och volymhandel. Med volymhandel menas stora varor, som till exempel byggvaror eller möbler. För att locka besökare till området öppnar detaljplanen även upp för en större livsmedelsbutik som kan bidra till en ”one stop shop”-effekt, där besökaren får möjlighet att utföra flera ärenden i samma område.

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för Rönnåsens andra etapp ska antas av kommunfullmäktige senare i april.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Motion om nya korttidsparkeringar vidare till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att skapa nya platser för korttidsparkering utmed Bogesundsgatan. Det är vad Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige.

Just nu utreder vi placering och utformning av parkeringar på olika platser i Ulricehamns kommun. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att motionen anses vara under utredning, med tanke på det pågående arbetet med handlingsplanen för parkering.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Ulricehamnsförslag om tillägg till översiktsplan 2040 gällande vindkraft
 • Årsredovisning 2023 Ulricehamns kommun
 • Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2023
 • Granskning av otillåten påverkan och tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag
 • Redovisning av motioner, medborgarförslag och Ulricehamnsförslag våren 2024
 • Samverkansavtal e-arkiv
 • Riktlinjer för sponsring
 • Revidering av reglemente för valnämnden
 • Ansökan om investeringsmedel för ombyggnation av gruppbostad Nillas väg
 • Motion om kommunekolog (MP)
 • Motion om minst en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Hökerum (NU)
 • Motion om avgiftsfri kulturskola (S)
 • Motion om stöd till barn med frihetsberövad förälder (S)
 • Motion om initiativärende i nämnd (SD)

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Budgetuppföljning februari 2024 godkänns
 • Styrgrupp Högstadieskolor antas
 • Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun för 2025 beslutas
 • Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland antas
 • Svar gällande etappindelning Sanatorieskogen 1:3 – området ska inte delas in i etapper
 • Medel för utredningar av fastighetsprojekt utökas
 • Utökning av antal lägenheter i boende för socialpsykiatri beslutas
 • Riktlinje för nybyggnation av gruppbostäder inom LSS-verksamhet antas
 • Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas
 • Avgift för handläggning av ansökan att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg fastställs
 • Informationsärenden till kommunstyrelsen 11 april 2024 läggs till handlingarna

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 april 2024, senast ändrad den 12 april 2024