Beslut i korthet från kommunfullmäktige 23 maj

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 23 maj. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Positivt om Ulricehamnsförslag och allmänhetens frågestund

Det har skett en uppföljning av två demokratireformer, det som kallas Ulricehamnsförslag och Allmänhetens frågestund. Politikerna i kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ulricehamnsförslag är en möjlighet för kommuninvånare att lämna förslag. Allmänhetens frågestund är en möjlighet att ställa frågor till ledande politiker och få svar under ett fullmäktigemöte. Båda möjligheterna har funnits i drygt ett år.

Enligt uppföljningen ser både politiker och tjänstepersoner positivt på de båda reformerna. Det sägs till exempel att Ulricehamnsförslag har inneburit att förvaltningen kan arbeta mer effektivt och utreda de förslag som de vet intresserar och är viktiga för ulricehamnarna. Även politikerna upplever att de förslag som kommer till dem har mer dignitet.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Tingsholmsgymnasiet får pengar till marknadsföring

De styrande politikerna har gett förvaltningen uppdraget att Tingsholms nationella program ska öka sin attraktionskraft, bland annat genom marknadsföring. Politikerna i fullmäktige har nu tagit del av en rapport utifrån det uppdraget, och beslutar att den läggs till handlingarna.

Dessutom får skolan 200 000 kronor detta året för sin marknadsföring. Och politikerna beslutar dessutom att ett mål för skolan läggs till det ursprungliga uppdraget om ökad attraktionskraft. Målet är att minst 65 procent av eleverna i årskurs nio väljer skolan. Detta mål ska vara uppnått vid mandatperiodens slut.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Utredning av kostnad för blöjor godkänns

Kommunfullmäktige beslutar att utredningen av kostnaden för avgiftsfria blöjor godkänns.

Bakgrunden är en motion från Vänsterpartiets Jan-Olof Sundh. Han har föreslagit att kommunen ska utreda hur förskolorna kan tillhandahålla avgiftsfria blöjor under barnets vistelsetid i förskolan. Motionen har antagits men fullmäktige beslutade också att även kostnaden ska utredas, vilket nu har gjorts.

I utredningen konstateras att kostnaden skulle uppgå till 750 000 kronor. Till detta tillkommer kostnader för inköps- och leveranshantering.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Övriga ärenden

  • Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2024 ska betalas ut enligt förslag.
  • Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsberättelsen för Överförmyndare i samverkan godkänns.
  • Kommunfullmäktige beslutar att en motion från Socialdemokraterna ska avslås. Motionen är att ta fram en handlingsplan för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Den avslås med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med detta.
  • Kommunfullmäktige beslutar att en motion från Nya Ulricehamn avslås. Motionen är att utveckla självstyrande grupper inom sektor välfärd. Den avslås med hänvisning till att kommunen redan har en väl fungerande organisation.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 23 maj 2024, senast ändrad den 24 maj 2024