Kommunfullmäktiges beslut i korthet 24 februari

Här får du en kortfattad beskrivning av utvalda beslut som togs under mötet den 24 februari. Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du läsa protokollet så snart det är justerat.

Stadshuset i Ulricehamn

Ny översiktsplan – Ulricehamn 2040

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

I juni 2018 fick kommunen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Knappt två år senare var ett första förslag redo för samråd där det fanns möjlighet att tycka till om planerna för hur Ulricehamns kommun ska utvecklas framöver. Därefter presenterades ett nytt förslag i en så kallad granskning, som ägde rum under våren 2021. Utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden bearbetades planen en sista gång. Nu är den nya översiktsplanen med utblick mot 2040 äntligen här. Den kommuntäckande planen, som beskriver hur vi långsiktigt och hållbart ska använda, utveckla och bevara mark, behandlar i stora drag följande områden; bebyggelse, energi, infrastruktur, kommunikationer samt fritid och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade under mötet att översiktsplanen Ulricehamn 2040 ska vara vägledande för den fortsatta planeringen i Ulricehamns kommun.

Näringslivsstrategi 2022 till 2025

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Under hösten förra året påbörjades ett arbete mellan kommun och näringsliv för att med gemensamma krafter utveckla framtidens näringsliv. Nu har en näringslivsstrategi tagit form. Strategin, som ska bidra till ett gott företagsklimat och ge goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i kommunen, ligger till grund för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022 till 2025. Under mötet klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget att anta näringslivsstrategin. Nu väntas kommunen ta fram en kommunikationsplan samt en handlingsplan för strategin, i uppdrag av kommunstyrelsen. Handlingsplanen, som ska definiera aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna ska vara genomförda, ska tas fram tillsammans med Näringsliv Ulricehamn.

Handlingsplan – Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

”Möt välfärdens kompetensutmaning” är den rapport som ligger till grund för val av strategier för att nå kommunens övergripande mål i handlingsplanen – en långsiktig, hållbar balans mellan tillgänglig personal och de uppdrag kommunen har att möta. Det var i budgeten för 2019 som kommunen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Sedan dess har kommunen formulerat elva strategier med olika inriktningar i den handlingsplan som kommunfullmäktige antog under mötet. Handlingsplanen “Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” ska ge en tydlig bild av vart vi vill nå för att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Övriga ärenden

Underlag och handlingar till ärenden (pdf)

 • Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner
 • Förslag till nya renhållningsföreskrifter
 • Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022
 • Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS
 • Svar på återremitterad motion om barnrättsombud
 • Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som överförmyndare – Katarina Claesson
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Annelie Fischer
 • Valärende: Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken efter Roger Wilhelmsson
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling – Aila Kiviharju
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling – Ingemar Gustafsson

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 25 februari 2022, senast ändrad den 25 februari 2022