Bygga, bo och miljö

Alkohol och tobak

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning Blankett
Anmälan av serveringsansvariga personer E-tjänst
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, folköl och/eller e-cigaretter samt påfyllnadsbehållare E-tjänst
Anmälan om upphörande eller ändring försäljningstillstånd tobak Blankett
Anmälan om ändrade ägarförhållanden Blankett
Ansökan om försäljningstillstånd för tobak Blankett
Ansökan om serveringstillstånd E-tjänst
Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering Blankett

Livsmedel

Anmälan av livsmedelsverksamhet E-tjänst Blankett
Anmälan om allergisk reaktion E-tjänst Blankett
Anmälan om matförgiftning E-tjänst Blankett
Anmälan om registrering av kontaktmaterialanläggning Blankett
Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet Blankett
Underlag för riskklassificering för registrering av livsmedelsanläggning Blankett

Grävtillstånd och TA-plan

Guide för att söka Grävtillstånd och TA-plan E-tjänst

Köldmedier

Årsrapportering av köldmedier E-tjänst

Årets hus

Nominering till Årets hus E-tjänst

Markanvisning

Avfall & återvinning

Anmälan om kompostering E-tjänst
Anmälan om mellanlagring av avfall Blankett
Anmälan om återvinning av avfall Blankett
Ansökan om avfallsdispens E-tjänst
Ansökan om dispens från kravet på separat insamling av bioavfall Blankett
Ansökan om dispens från utsortering av avfall Blankett
Ansökan om eget omhändertagande av slam E-tjänst
Ansökan om utsträckt slamtömningsintervall E-tjänst
Avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar Blankett

Bekämpningsmedel

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel Blankett
Jordbruk – tillståndsansökan inom vattenskyddsområde för gödsel, bekämpningsmedel och kemikalier Blankett

Bygglov, kart- och mättjänster

Anmälan kontrollansvarig E-tjänst
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Blankett
Anmälan om eldstad E-tjänst
Anmälan om klagomål och olägenhet E-tjänst
Ansökan om bygglov Blankett
Ansökan om förhandsbesked E-tjänst
Ansökan om reducerat parkeringstal Blankett
Ansökan om rivningslov Blankett
Ansökan om tidsbegränsat bygglov Blankett
Begäran om slutbesked E-tjänst
Beställ karta E-tjänst
Beställa mätuppdrag E-tjänst
Boka möte gällande tillsyn E-tjänst
Boka möte med bygg E-tjänst
Grannemedgivande Blankett
Lämna synpunkt på bygglovsansökan E-tjänst
Miljöbesiktning vid ombyggnad och rivning Blankett
Ställ en fråga till bygg E-tjänst

Din bostad

Ajourhållning av lägenhetsregistret Småhus inklusive fritidshus E-tjänst
Anmälan och uppdatering av lägenhetsregistret E-tjänst
Anmälan om klagomål och olägenhet E-tjänst
Ansök om bostadsanpassningsbidrag E-tjänst
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, service, reparation, besiktning E-tjänst Blankett
Klagomål inom boende och miljö E-tjänst

Djur och jordbruk

Anmälan av jordbruksverksamhet, anmälningsplikt C Blankett
Ansökan om gödseldispens – undantag från gödselspridning Blankett
Ansökan om tillstånd för hållande av djur enligt lokala föreskrifter Blankett

Förorenade områden

Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada Blankett

Cisterner

Anmälan om cistern och rörledningar som tas ur bruk Blankett
Anmälan om installation av cistern Blankett
Avfallshanteringsplan vid borttagande av markförlagd cistern inom Ulricehamns kommuns vattenskyddsområde Blankett
Cisternbilaga Blankett

Hälsoskydd

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Blankett
Anmälan om klagomål och olägenhet E-tjänst
Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m. Blankett
Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling E-tjänst

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende inrättande av avloppsanordning samt oljeavskiljare Blankett
Anmälan om klagomål och olägenhet E-tjänst
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Blankett
Anmälan/Registrering av medelstor förbränningsanläggning E-tjänst
Frågeformulär för energitillsyn på företag Blankett

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens E-tjänst

Utomhusmiljö & trädgård

Ansökan om bidrag för utsmyckning av allmän plats Blankett
Ansökan om nedtagning av träd som står på kommunal mark Blankett

Vattenskyddsområde

Ansökan om tillstånd för bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Blankett
Ansökan om tillstånd för hantering av kemikalier inom vattenskyddsområde med cisternbilaga Blankett
Ansökan om tillstånd för schaktning inom vattenskyddsområde Blankett
Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde - jordbruk Blankett
Cisternbilaga Blankett

Vatten & avlopp

Anmälan enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende inrättande av avloppsanordning samt oljeavskiljare Blankett
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Blankett
Ansökan om eget omhändertagande av slam E-tjänst
Ansökan om tillstånd för eget avlopp Blankett
Ansökan om utsträckt slamtömningsintervall E-tjänst
Entreprenörsrapport infiltration E-tjänst Blankett
Entreprenörsrapport markbädd E-tjänst Blankett
Entreprenörsrapport minireningsverk E-tjänst Blankett
Entreprenörsrapport sluten tank E-tjänst Blankett
Lämna entreprenörsrapport för enskilt avlopp E-tjänst
Teknisk beskrivning- Efterpolering Blankett
Teknisk beskrivning- Infiltration Blankett
Teknisk beskrivning- Infiltration med moduler Blankett
Teknisk beskrivning- Markbädd Blankett
Täthetskontroll befintlig slamavskiljare Blankett

Värmepump

Ansöka om tillstånd för installation av värmepump E-tjänst
Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning Blankett
Karttjänst för värmepumpar E-tjänst
Lathund för karttjänst för värmepumpar Blankett
Alkohol och tobak
Namn E-tjänst Blankett
Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning Blankett
Anmälan av serveringsansvariga personer E-tjänst
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, folköl och/eller e-cigaretter samt påfyllnadsbehållare E-tjänst
Anmälan om upphörande eller ändring försäljningstillstånd tobak Blankett
Anmälan om ändrade ägarförhållanden Blankett
Ansökan om försäljningstillstånd för tobak Blankett
Ansökan om serveringstillstånd E-tjänst
Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering Blankett